Time 4  You
Gochsedijk 10
5853 AC  Siebengewald
BTW-id NL001895420B04

                                        Nailz  4  You  

  Gochsedijk 10            
 5853 AC   Siebengewald  
  06-40073842
btw-id NL001895420B04

Privacy verklaring
nailz 4 you en Time 4 Yoy gevestigd aan gochsedijk 10 5853AC Siebengewald, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.nailz4yousiebengewald.nl gochsedijk 10 5853AC Siebengewald +31640073842 ingrid jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming van nailz4you Hij/zij is te bereiken via [email protected] Persoonsgegevens die wij verwerken nailz 4 you en Time 4 You verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geboortedatum - Telefoonnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken nailz4you verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gezondheid Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken nailz 4 you en Time 4 You verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - nailz 4 you en Time 4 You verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming nailz4you neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van nailz4you of Time 4 You) tussen zit. nailz 4 you of Time 4 You gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] Hoe lang we persoonsgegevens bewaren nailz 4 you of Time 4 You  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie■■n) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden Delen van persoonsgegevens met derden nailz4you verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken nailz4you gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door nailz4you en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. nailz 4 you of Time 4 You wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen nailz 4 you en Time 4 You nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

......................................................................................................................................................................................................................

Algemene voorwaarden Time 4 You Siebengewald


Om de behandeling die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Time 4 You gaan we er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.


1   Bij het maken van een afspraak wordt er naar je telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.


2  Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er door Time 4 YOu een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf           verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling

 op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.


3  Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.


4 Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jou schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.


5  Bij Time 4 You worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist. Wij zijn geen vervanger van de reguliere geneeskunde.  


6  Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt.


7 Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.


8 Betaling geschiedt direct na de behandeling en vindt contant plaats


9 Een cadeaubon is inwisselbaar voor de behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.


10 Time 4 You  is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.


11 Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen die Time 4 You Siebengewald aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.


12 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Time 4 You Siebengewald niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan jou gegeven is.


13 Het privacy reglement is van toepassing. 


......................................................................................................................................................................................
ALGEMENE VOORWAARDEN     nagelstudio  Nailz 4 You Siebengewald

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere  behandeling en transactie tussen de nagelstudio en een cliënt.

2. Inspanningen nagelstudio
De nagelstudio zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande van de afspraak aan de nagelstudio melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio de afgesproken behandeling in kosten brengen.

4. Betaling
De nagelstudio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De nagelstudio vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Mocht dit niet het geval zijn dan brengen wij per week 5% extra van het totaal bedrag in rekening tot de laatste dag van betaling.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de nagelstudio vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De nagelstudio neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De nagelstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt

6. Geheimhouding
De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De nagelstudio is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de nagelstudio is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio. De cliënt is zelf verantwoordelijk over zijn beslissing om nagels te zetten.

8. Garantie
De nagelstudio geeft de cliënt èèn week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.   Deze garantie vervalt indien:
*De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio. *De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt. *De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken. *De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels. *De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

Geen Garantie
De nagelstudio geeft geen enkele garantie op clienten met:
eczeem en alle overige huidziekten
allergische reacties
ontstaan van acrylaatallergie en lijmallergie.
reuma
Clienten welke medicijnen slikken voor Reuma, prednison, pijstillers, antibiotica, chemo. bloedverdunners en medicijnen tegen de ziekte van Crohn, 
Nagelbijters en mensen die pulken aan de nagelriemen vallen ook buiten iedere garantie


9. Beschadiging & diefstal
De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen aan de eigenaar van de nagelstudio. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan er geen geld terug worden gegeven

11. Nail art
Indien de nagelstudio een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.
   

12Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Nailz 4 You Siebengewald niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die aan jou gegeven is.


13. Het privacy beleid is van toepassing

google-site-verification=wwNm8m_SYJVKtPHMHC-ZBpwbjU5OqrR9VNEKKzkajjk