top of page

Algemene Voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van Massagepraktijk Time 4 You Siebengewald. Zodra u de afspraak maakt gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Tijdens het maken van de afspraak wordt er gevraagd naar uw naam, adres en telefoonnummer.


Hygiëne staat bij massagepraktijk Time 4 You

hoog in het vaandel en wij verwachten dan ook dat cliënt hier zelf ook zorg voor draagt.


Afspraken kunnen tot 24 uur voor de behandeling kosteloos worden geannuleerd of verplaatst.

Indien de afspraak wordt vergeten of binnen 24 uur wordt geannuleerd, wordt er 50% van de consultprijs in rekening gebracht.


Bent u reeds onder behandeling bij een arts of gebruikt u medicijnen, overlegt u dan eerst met uw arts of u gemasseerd mag worden.

Massages zijn uitsluitend op afspraak.

U geeft tijdens de intake toestemming voor het vastleggen van de benodigde gegevens in het cliëntendossier.

Alvorens de behandeling start wordt er eerst een intakeformulier ingevuld. Als cliënt bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die u doorgeeft. Op basis van de intake kan de behandeling op een verantwoorde wijze gegeven worden.

Wanneer er iets wijzigt in uw gezondheidstoestand is het uw eigen verantwoordelijkheid dat u dit vóór aanvang van de behandeling doorgeeft.

Informatie die de cliënt aan de therapeut verstrekt, zal als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Er mag niet gemasseerd worden bij kanker, griep, koorts en steenpuisten en pacemaker.


Bij acute blessures, hoge bloeddruk, diabetes ernstige hartklachten en andere ziektes adviseer ik u eerst uw arts te raadplegen.


Erotische en/ of sensuele massages zijn geen onderdeel van de behandelingen bij Massagepraktijk Time 4 You

Cliënten die hierop inspelen worden direct verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.


Massagepraktijk Time 4 You stelt geen medische diagnoses. Medicatie dient alleen gestopt of gewijzigd te worden in overleg met uw arts of specialist.

Betalingen verlopen enkel contant meteen na de behandeling.

De cliënt maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van Massagepraktijk Time 4 You.

Noch de therapeut, Ingrid Jacobs, noch Massagepraktijk Time 4 You is verantwoordelijk voor enige schade aan uw persoon en/of aan uw eigendommen.


Wanneer u een afspraak maakt bij Massagepraktijk Time 4 You gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.


Massagepraktijk Time 4 You staat geregistreerd bij het Collectief Alternatief Therapeuten (CAT) en voldoet aan de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg).

KvK-nummer Time 4 Yoy gevestigd aan gochsedijk 10 5853AC Siebengewald, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Time 4 You gochsedijk 10 5853AC Siebengewald +31640073842 Ingrid.jacobs@hotmail.nl.  

Ingrid Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming van nailz4you. Persoonsgegevens die wij verwerken  doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam - Geboortedatum - Telefoonnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

- gezondheid 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

 Time 4 You verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Time 4 You verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 Geautomatiseerde besluitvorming nailz4you neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van nailz4you of Time 4 You) tussen zit. nailz 4 you of Time 4 You gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] Hoe lang we persoonsgegevens bewaren nailz 4 you of Time 4 You bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie■■n) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden Delen van persoonsgegevens met derden nailz4you verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken nailz4you gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door nailz4you en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ingrid.jacobs@hotmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. nailz 4 you of Time 4 You wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  Time 4 You nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ingrid.jacobs@hotmail.nl

​ Een cadeaubon is inwisselbaar voor de behandeling die op de cadeaubon vermeld staat en is geldig tot één jaar na uitgifte.

bottom of page